Kaatser
K07011
Erik de Groot
Franeker
2007 - 2018
 
Resultaten sinds 1950
punten goud zilver brons 4e omloop 3e omloop 2e omloop 1e omloop koning bijgeloot
6 0 3 0 0 3 2 4 0
 
Deelnames sinds 1981
jaargang groep partuur resultaat koning bijgeloot leeftijd woonplaats
2018 2 13 O1 0 0 24 Franeker
2017 2 22 2 0 0 23 Franeker
2016 2 6 O1 0 0 22 Franeker
2015 2 10 O3 0 0 21 Franeker
2014 2 3 2 0 0 20 Franeker
2013 2 14 O3 0 0 19 Franeker
2012 2 8 O1 0 0 18 Franeker
2011 2 1 2 0 0 17 Franeker
2010 1 1 O1 0 0 16 Franeker
2009 1 9 O2 0 0 15 Franeker
2008 1 1 O2 0 0 14 Franeker
2007 1 9 O3 0 0 13 Franeker